منشور مرکز آیت برای دانشجویان کارشناسی پیوسته

الف ) دانشجویان با اصول زندگی اجتماعی و مهارت های زندگی آشنا شده ؛

توانایی اداره یک خانواده را پیدا کند .

ب ) حداقل نیمی از فارغ التحصیلان در دوره کارشناسی ارشد قبول شده باشند .

ج ) فارغ التحصیلان بر روش های تدریس و متون کتاب درسی مسلط شده و صلاحیت معلمی را پیدا کنند .

د ) فارغ التحصیلان از نظر توان برنامه ریزی و مدیریتی ، قدرت اداره یک مدرسه را دارا شوند.

ه ) افراد بی انگیزه و فاقد منش معلمی مشخص شده ؛ از گردونه آموزش و پرورش خارج شود .

/ 0 نظر / 20 بازدید