امار(سرشماری)

با نمونه‌گيري

خلاصه

در موقعيتي كه هر روز آمارگيري‌هاي نمونه‌اي در مقايسه با سرشماري‌ها اهميت بيش‌تري پيدا مي‌كند جايگاه سرشماري توأم با آمارگيري نيز استحكام بيش‌تري مي‌يابد. امروزه با توجه به هزينه‌ي‌ كمتر، سرعت و دقت بيش‌تر و كاهش بار پاسخ‌گويي آمارگيري‌هاي نمونه‌اي، مسئولان آمارگيري و آمارشناسان سعي مي‌كنند حتي‌الامكان از اين روش بيش‌تر استفاده نموده و از سرشماري‌ها به‌دليل هزينه‌ي بالا و دارا بودن اشكالات خطاهاي غير نمونه‌گيري كمتر استفاده نمايند. البته سرشماري‌ها داراي مزاياي عمده‌اي هستند كه با انجام آمارگيري‌هاي نمونه‌اي نمي‌توان به آن‌ها دست يافت. براي مثال مي‌توان به استفاده از سرشماري‌ها در ساخت چارچوب طرح‌هاي آمارگيري نمونه‌اي و يا ارائه‌ي اطلاعات در كوچك‌ترين سطح جغرافيايي اشاره نمود. به همين دليل انجام سرشماري امري اجتناب‌ناپذير است و هنوز در بسياري كشورها به خصوص آن‌هايي كه فاقد سيستم توانمند آمارهاي ثبتي هستند، انجام مي‌گردد. ضرورت تلفيق دو روش سرشماري و نمونه‌گيري در مواردي مطرح است كه نياز به اطلاعات براي ساخت چارچوب نمونه‌گيري يا ارائه در سطوح جغرافيايي كوچك وجود دارد و از طرفي برخي از اطلاعات مورد نياز، اطلاعاتي تخصصي است كه به منظور اهداف فوق به كار نمي‌رود و جمع‌آوري آن از طرق تمام‌شماري مي‌تواند روي كيفيت نتايج حاصل از سرشماري تأثير سويي گذارد. در چنين حالاتي توصيه شده است كه از سرشماري توأم با نمونه‌گيري استفاده شود. دفتر سرشماري آمريكا امكان سرشماري دقيق و مقرون به صرفه را بدون استفاده از آمارگيري نمونه‌اي غير ممكن مي‌داند و استفاده از روش سنتي سرشماري را حتي با فراهم كردن بودجه اضافي براي ارتقاي كيفيت مردود مي‌داند.

شرح مسئله (اهداف، ضرورت، متدولوژي تحقيق و ...)

هدف:

1- هدف اصلي اين طرح بررسي مزايا و معايب انجام سرشماري توأم با نمونه‌گيري و ارائه‌ي پيشنهاد لازم به تهيه‌كنندگان طرح سرشماري عمومي 1390 مي‌باشد تا در صورت تأييد در سرشماري مورد استفاده قرار گيرد. در اين مطالعه با بررسي دقيق مزايا و معايب سرشماري توأم با نمونه‌گيري و مزايا و معايب سرشماري (بدون نمونه‌گيري) و مقايسه‌ي آن‌ها روش بهتر انتخاب و پيشنهاد مي‌گردد. بديهي است در صورتي كه روش انتخابي، سرشماري همراه با نمونه‌گيري باشد، اقلام آماري براي نمونه‌گيري و شيوه‌ي نمونه‌گيري مناسب نيز پيشنهاد مي‌گردد.

ضرورت:

اطلاعاتي كه از سرشماري به دست مي‌آيد، علاوه بر اين‌كه آمارهاي كلي براي برنامه‌ريزي ملي و منطقه‌اي را فراهم مي‌كند چارچوب‌هاي آماري آمارگيري‌هاي اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي و ... را نيز مهيا مي‌سازد. نمونه‌گيري توأم با سرشماري از آن‌جا كاربرد پيدا مي‌كند كه آمارهاي مورد نياز كه توليد آن از طريق سرشماري مقرون به صرفه نيست از طريق نمونه‌گيري جمع‌آوري مي‌شود در حقيقت از طريق كاربرد نمونه‌گيري، ميدان ديد و سودبخشي عمليات سرشماري به‌شدت افزايش پيدا مي‌كند.

در سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسكن كشور همواره بسياري از اقلام آماري به‌دليل اين‌كه اطلاعات عمومي محسوب نمي‌شوند، علي‌رغم نياز شديد به آن، حذف مي‌شوند و از طرف ديگر برخي از اقلام تخصصي سرشماري كه اطلاعات وسيعي در مورد آنان از آمارگيري‌هاي نمونه‌اي يا آمار ثبتي وجود دارد، به‌صورت تفصيلي سؤال مي‌شوند كه اين‌گونه سؤالات از طريق سرشماري توأم با نمونه‌گيري با دقت بيش‌تري قابل حصول است. وضعيت اشتغال و بيكاري، تحصيلات، زناشويي و ... اين شرايط را دارند

/ 0 نظر / 10 بازدید